SITE JNL - USA

JNL
ENGLISH - AMERICAN

Ontmoet een hedendaagse ziener – voorspellingen voor deze tijd

In samenwerking met Anna Verwaal mogen we op zondagmiddag 5 mei een zeer bijzondere gast ontvangen in Joure: professor Jucelino Nóbrega da Luz uit Brazilië. Hij maakt een tournee door Europa en doet voor het eerst Nederland aan.

Jucelino da Luz wordt beschouwd als het grootste medium ter wereld met een uniek vermogen om toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig te voorspellen, zowel mondiaal als voor individuen. Je zou hem kunnen omschrijven als een combinatie van Edgar Cayce en Nostradamus van onze tijd.

Zijn waarschuwingen kunnen en hebben veel rampen en persoonlijke tragedies voorkomen.

Zijn uitgebreide kennis komt niet alleen voort uit zijn studies taalkunde, filosofie, rechten en milieuwetenschappen, maar zeer zeker ook uit zeer spirituele bronnen waarmee hij op zevenjarige leeftijd in aanraking kwam. Terwijl hij met andere kinderen speelde, verscheen er een grote lichtbol. De andere kinderen renden weg, maar hij raakte het aan en twee jaar later had hij profetische dromen over gevaren die mensen die hem onbekend waren, bedreigden. Onder leiding van spirituele mentoren leerde hij met zijn astrale lichaam door tijd en ruimte reizen terwijl zijn fysieke lichaam sliep. Dit vermogen is zijn levenswerk geworden.

Daarnaast is Jucelino da Luz een begaafd spiritueel genezer en is hij sinds 1969 meer dan 4 miljoen keer geconsulteerd. Hij beheerst verschillende technieken, waaronder spirituele chirurgie.

Jucelino zal zich deze middag richten op een aantal thema’s met betrekking tot Nederland en Europa  en we krijgen dieper inzicht in de grote veranderingen die plaatsvinden op de aarde nu en hoe we hierop kunnen reageren op spiritueel, mentaal en fysiek niveau.

Zijn lezing in het Engels is goed te volgen.

Meer over Jucelino da Luz

In één nacht kan hij wel zes tot negen voorspellende dromen hebben over klimaatrampen of politieke gebeurtenissen, en dit zes op de zeven nachten.

Om de betreffende problemen te voorkomen en te proberen op te lossen, worden er vervolgens brieven gestuurd naar de betrokken mensen en hoge functionarissen die waarschijnlijk de gevolgen ervan zullen ondervinden en zo de mogelijkheid hebben om de loop der dingen te veranderen. Alle door Jucelino verzonden brieven gaan systematisch naar een notaris om de datum van indiening te bevestigen.

Tot zijn vele voorspellingen behoren de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Hij was de enige ter wereld die de gebeurtenissen voorspelde en dat deed hij al in 1989. Vanaf die datum stuurde hij talloze brieven naar de Amerikaanse autoriteiten.

Hij voorspelde ook de moord (ja, moord) op Lady Di, de aanslagen in Madrid, de tsunami van 2004 in Indonesië, de brand in de Notre Dame in Parijs en de branden die Australië teisterden. Net als Edgar Cayce voorspelt Jucelino dat ‘de ruïnes van het Atlantis-continent ontdekt zullen worden’ en ‘ongeveer een derde van Japan onder water zal komen te staan’.

Op zijn website kun je hier meer over zijn voorspellingen lezen. Hij publiceert regelmatig nieuwe voorspellingen.

Jucelino is de auteur van meer dan 100.000 voorspellingen en zou inmiddels bijna 17.000 brieven hebben verzonden.

Zijn voorspellingen komen voor minstens 70% en soms tot 97% uit en zijn van ongelooflijke precisie. Het nauwkeurigheidspercentage van voorspellingen daalt tot 70%, omdat mensen reageerden en de juiste beslissingen namen om hun toekomst op tijd te veranderen.

Hij heeft al honderden interviews gegeven aan vrijwel alle persorganen in Brazilië, televisie- en radioprogramma’s, kranten, tijdschriften, internet en een indrukwekkende vermelding in kranten over de hele wereld.

Daarnaast schrijft hij boeken, geeft hij wereldwijd cursussen en lezingen en is hij spiritueel adviseur van verschillende nationale en internationale beroemdheden, politici en opiniemakers. Hij heeft contact met verschillende regeringen, politici, showbizzsterren, NASA, paus Franciscus, maar ook gewone individuen zoals jij en wij! Hij is het niet die kiest, hij staat volledig in dienst van de welwillende en liefdevolle kracht die we het Goddelijke kunnen noemen.

Jucelino’s werk heeft tot doel zijn voorgevoelens zoveel mogelijk te verspreiden om moeilijke gebeurtenissen te voorkomen en mensen de mogelijkheid te bieden meer bewustzijn en verantwoordelijkheid te ontwikkelen ten aanzien van hun eigen bestaansvoorwaarden. In deze unieke periode van grote onrust verdient de mensheid het om te weten wat haar te wachten staat, zodat zij zichzelf de middelen kan geven om een ​​betere toekomst op te bouwen.

Hij maakt zich vooral zorgen om Moeder Aarde en spoort ons aan om onze ogen te openen en te handelen, en dat onmiddellijk te doen. Hij geeft ons daarbij concreet advies en haalbare oplossingen.

‘We moeten eindelijk onze ogen en ons hart openen voor de ware realiteit, dit is de enige kans die we hebben!’

Website: www.jucelinoluz.com

Reserveren
Reserveren noodzakelijk (zie hieronder)

Betaling gaat via iDEAL.
Je krijgt meteen een e-ticket en een factuur per mail toegestuurd.

Het is ook mogelijk om contant aan de kassa te betalen. Laat dit dan even weten via de mail.

Vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Meet a contemporary seer - predictions for our times
In cooperation with Anna Verwaal, we may receive a very special guest in Joure on Sunday afternoon 5 May: professor Jucelino Nóbrega da Luz from Brazil. He is touring Europe and will be visiting the Netherlands for the first time.

Jucelino da Luz is considered the world's greatest medium with a unique ability to accurately predict future events, both globally and for individuals. You could describe him as a combination of Edgar Cayce and Nostradamus of our time.

His warnings can and have prevented many disasters and personal tragedies.

His extensive knowledge comes not only from his studies in linguistics, philosophy, law and environmental sciences, but very much from very spiritual sources that he came into contact with at the age of seven. While he was playing with other children, a big ball of light appeared. The other children ran away, but he touched it, and two years later he had prophetic dreams of dangers threatening people unknown to him. Under the guidance of spiritual mentors, he learned to travel through time and space with his astral body while his physical body slept. This ability became his life's work.

In addition, Jucelino da Luz is a gifted spiritual healer and has been consulted more than 4 million times since 1969. He has mastered several techniques, including spiritual surgery.

Jucelino will focus this afternoon on a number of themes relating to the Netherlands and Europe, and we will gain deeper insight into the major changes taking place on the earth now and how we can respond to them on a spiritual, mental and physical level.

His lecture in English is easy to follow.

More about Jucelino da Luz

In a single night, he may have as many as six to nine prophetic dreams about climate disasters or political events, six out of seven nights.

To prevent and try to solve the problems in question, letters are then sent to the people and high-ranking officials concerned who are likely to be affected and thus have the opportunity to change the course of things. All letters sent by Jucelino systematically go to a notary public to confirm the date of submission.

Among his many predictions are the terrorist attacks of September 11, 2001. He was the only person in the world to predict the events, and he did so back in 1989. From that date, he sent numerous letters to US authorities.

He also predicted the murder (yes, murder) of Lady Di, the Madrid attacks, the 2004 tsunami in Indonesia, the Notre Dame fire in Paris and the fires that ravaged Australia. Like Edgar Cayce, Jucelino predicts that "the ruins of the Atlantis continent will be discovered" and "about a third of Japan will be flooded".

You can read more about his predictions on his website here. He regularly publishes new predictions.

Jucelino is the author of more than 100,000 predictions and is said to have sent nearly 17,000 letters by now.

His predictions come true at least 70% and sometimes up to 97% and are of incredible accuracy. The accuracy rate of predictions drops to 70% because people reacted and made the right decisions to change their future in time.

He has already given hundreds of interviews to almost all press organs in Brazil, television and radio programmes, newspapers, magazines, internet and an impressive mention in newspapers around the world.

He also writes books, gives courses and lectures worldwide and is spiritual advisor to several national and international celebrities, politicians and opinion makers. He interacts with various governments, politicians, showbiz stars, NASA, Pope Francis, as well as ordinary individuals like you and us! It is not he who chooses, he is completely at the service of the benevolent and loving force we can call the Divine.

Jucelino's work aims to spread his premonitions as much as possible to prevent difficult events and allow people to develop greater awareness and responsibility towards their own conditions of existence. In this unique period of great upheaval, humanity deserves to know what lies ahead so that it can give itself the means to build a better future.

He is especially concerned for Mother Earth and urges us to open our eyes and act, and to do so immediately. In doing so, he gives us concrete advice and feasible solutions.

'We must finally open our eyes and hearts to true reality, this is the only chance we have!'

 

Booking
Reservation necessary (see below)
Payment is via iDEAL.
You will immediately receive an e-ticket and an invoice by e-mail.

It is also possible to pay cash at the box office. Please let us know via e-mail.

Questions via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Books

JNL BOOKS

Books available for sale - works by Jucelino Luz

All News